statuten/reglementen - De Edelzanger Veghel-Erp

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

statuten/reglementen

Algemeen

De statuten:

1. Naam.
De vereniging draagt de naam “De Edelzanger” en wordt in deze statuten aangeduid als vereniging.
2. Verhouding tot de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
De vereniging onderschrijft doel en streven van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en zijn statuten voor zover deze van toepassing zijn op deze statuten. De vereniging is afdeling van deze bond voor gemeente Veghel.
3. Zetel.
De vereniging is gevestigd te Erp.
4. Doel.
De vereniging stelt zich ten doel;
a. Het organiseren van cursussen, lezingen, dia of filmavonden, excursies en tentoonstellingen.
b. Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels in ruimste zin en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.
c. Het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
d. Andere wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
e. Een vooral regionale uitstraling te hebben en hierbinnen zoveel mogelijk vogelliefhebbers op te nemen.
5. Oprichting.
De vereniging is opgericht op 10 oktober 1963 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers per 1 juli 1967.
6. Verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
7. Leden.
De vereniging onderscheid de leden in;
a. Leden.
b. Jeugdleden.
c. Ereleden.
d. Leden van verdienste.
8. Leden kunnen worden, zij die zich willen toeleggen op de vogelliefhebberij. Aanmelden kan mondeling of schriftelijk bij de secretaris over hun al dan niet toelaten beslist het bestuur, onder verantwoording aan de eerst volgende ledenvergadering. Het bestuur heeft het recht, zonder opgaaf van redenen aan betrokkene, afwijzend op een verzoek tot lidmaatschap te beschikken.
9. Personen tot en met 16 jaar worden beschouwd als jeugdlid; zij hebben geen stemrecht over personen.
10. De leden worden geacht akkoord te gaan met het doel en streven van de vereniging. Zij zullen zich toeleggen op stipte naleving van de statuten en reglementen van zowel de vereniging als van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
11. Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de algemene jaarvergadering op voorstel van het bestuur, of minimaal 10 leden.
12. Leden van verdienste zijn zij die zich door buitengewone ijver en inzet die onderscheiding hebben waardig getoond. Hun benoeming geschiedt op dezelfde wijze als de ereleden.
13. De rechten en plichten van de in artikel 8 en 9 genoemde leden c.q. jeugdleden worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
14. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door;
a. Overlijden.
b. Schriftelijk of mondeling opzeggen bij de secretaris, mits gedaan voor 1 december.
c. Royement uitgesproken bij besluit van de ledenvergadering en met het inachtneming van het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Het huishoudelijk reglement bepaalt op welke gronden royement kan plaatsvinden. Van een besluit tot royement staat betrokkene beroep open, op de algemene jaarvergadering.
15. Bestuur.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 meerderjarige natuurlijke personen zijnde lid van de vereniging, te weten: Voorzitter en 2e voorzitter. Secretaris en 2e secretaris. Penningmeester en 2e penningmeester, en de ringcommissaris. Het bestuur wordt uit de leden gekozen voor een tijd van drie jaar. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. De wijze van verkiezing en aftreden, schorsing, alsmede rechten en verplichtingen van de bestuurders, worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement. Naast het bestuur kan jaarlijks een tentoonstellingsbestuur worden gekozen zij doen hun werkzaamheden onder verantwoording van het dagelijks bestuur.
16. Geldmiddelen.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit;
a. Contributies van de leden.
b. Bijdrage begunstigers c.q. donateurs.
c. Renten.
d. Eventueel andere baten.
De contributies worden bij het huishoudelijk reglement geregeld.
17. Vergaderingen.
De regels omtrent vergaderingen worden geregeld bij het huishoudelijk reglement.
18. Algemene bepalingen.
Het huishoudelijk reglement, dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering, mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met enige bepalingen van deze statuten.
19. In deze statuten kunnen slechts veranderingen worden aangebracht door een algemene ledenvergadering en met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. Bij de stemming over genoemde verandering(en) moet minstens de helft van het totale aantal leden aanwezig zijn. Indien genoemde stemming geen doorgang heeft kunnen vinden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen dertig dagen opnieuw een algemene ledenvergadering worden belegd, die ongeacht het aantal aanwezige leden bindende besluiten kan nemen. In de oproep van de in dit artikel bedoelde vergaderingen zal het te behandelen onderwerp statutenwijziging worden vermeld.
20. Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig artikel van deze statuten, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering.
21. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een daartoe speciaal uitgeschreven buitengewone ledenvergadering en met tenminste ¾ der uitgebrachte geldige stemmen. Bij de stemming over ontbinding moet tenminste 4/5 van het totale aantal leden aanwezig zijn. Wanneer onvoldoende leden aanwezig zal op de eerstvolgende vergadering een bindend besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
22. Het batig saldo, na vereffening, wordt aangewend ten behoeve van een door de algemene ledenvergadering te bepalen doel, welke zoveel mogelijk met het doel van de vereniging moet overeenstemmen.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering te Erp
op d.d 22-01-2008
Voorzitter F. Panjer
Secretaris G. de Wit
Penningmeester T. v. Uden


Het huishoudelijk reglement.

1. Leden
Wie als lid wenst toe te treden, wendt zich schriftelijk of mondeling tot de secretaris en stemt in met het huishoudelijk reglement en de statuten.
2. Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie en ontvangen zowel het bondsblad als het eventuele eigen verenigingsblad gratis. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als overige leden.
3. leden hebben het recht:
a. Alle leden en jaarvergaderingen bij te wonen.
b. Voorstellen in te dienen.
c. Gekozen te worden voor een der bestuursfuncties.
d. Lid te worden van een of meerdere speciaal-clubs van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, of andere specialistische Vogelliefhebbersvereniging.
4. Jeugdleden hebben dezelfde rechten als de leden met uitzondering van die genoemd in art. 3 punt c.
5. Leden en bestuursleden kunnen door het bestuur bij eenvoudig meerderheid van stemmen worden geschorst wegens;
a. Het niet naar behoren vervullen van een aanvaarde taak
b. Wangedrag ten opzichte van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, de vereniging of het bestuur. Een door het bestuur geschorst lid wordt aan de eerstvolgende ledenvergadering voorgedragen voor royement. De betrokken persoon wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing en verliest tijdens de schorsing alle rechten aan het lidmaatschap verbonden.
6. Royement als bedoeld in art.14 lid 1.sub c van de statuten geschiet op grond van;
a. Contributieschuld, wanneer niet voor 15-12 de contributie voor het volgend jaar is voldaan.
b. schorsing ingevolge art.5 van dit reglement.
c. Het handelen in strijd met enige bepaling van statuten of reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Royement ingevolge het gestelde onder a . geschiedt door het bestuur. Royement ingevolge het gestelde onder b. en c. kan slechts geschieden door de algemene ledenvergadering waar minstens de helft van het totale aantal leden aanwezig is. Wanneer niet het vereiste aantal leden aanwezig is, beslist de eerstvolgende algemene vergadering bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Een voorstel tot een zodanig royement moet in de oproep voor de betreffende ledenvergadering zijn vermeld, Terwijl degene over wiens royement uitspraak zal worden gedaan, per aangetekend schrijven, tenminste 10 dagen voor de datum van de genoemde ledenvergadering hiervan in kennis gesteld dient te worden. De betrokkene heeft recht zich op bovengenoemde vergadering te verdedigen.
7. Leden die geroyeerd zijn wegens contributieschuld kunnen eerst opnieuw als lid worden toegelaten nadat zij deze schuld hebben aangezuiverd. Leden die geroyeerd zijn om andere redenen kunnen niet opnieuw lid van de vereniging worden dan alleen met 4/5 meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op een algemene ledenvergadering.
8. Hij die lidmaatschap opzegt of geroyeerd wordt, kan geen aanspraak maken op reeds betaalde  gelden of eigendommen van de vereniging.
9. Contributie.
De contributie zal elk jaar tijdens de algemene ledenvergadering in de maand november worden vastgesteld. De vaststelling is dan voor het daaraanvolgende kalenderjaar. De contributie dient te worden voldaan voor 15-12 voor het daaraanvolgende jaar. De bondscontributie is bij de verenigingscontributie inbegrepen. De contributie van de jeugdleden wordt met 50 % gereduceerd.
10. De leiding van de vereniging is opgedragen aan het bestuur. De 1e voorzitter, 1e secretaris en 1e penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden op de algemene jaarvergadering gekozen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter wordt in functie gekozen bij absolute meerderheid van Stemmen. De overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
11. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaren en zijn terstond herkiesbaar. Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende vergadering worden aangevuld. De alsdan gekozene treedt af op dezelfde datum als zijn voorganger. Volgorde van aftreden;
Eerste jaar, voorzitter, 2e penningmeester en ringcommissaris.
Tweede jaar, secretaris en 2e voorzitter.
Derde jaar, penningmeester en 2e secretaris.
12. Door het bestuur en/of door de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid. De kandidaatstelling moet tenminste voor de algemene jaarvergadering plaatsvinden. De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een verklaring van betrokken kandidaat dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden Indien de kandidaatstelling door de leden geschiedt, moet deze de Steun hebben van minimaal 10 leden. Wanneer wenselijk kan de kandidaatstellingstermijn door het bestuur worden verlengd tot aan de betreffende vergadering.
13. Is een bestuurslid verhinderd zijn functie uit te oefenen dan is hij gehouden de voorzitter hiervan in kennis te stellen.
14. Het bestuur is belast met de leiding van alle zaken de vereniging betreffende. Het draagt zorg voor de juiste naleving van statuten en reglementen, bevordert de groei van de vereniging door alle wettige en gepaste middelen aan te wenden en treedt daar op, waar de belangen van de vereniging behartigt moeten worden. De voorzitter leidt de bestuurs, algemene leden, en jaarvergaderingen. Hij oefent toezicht uit op de handelingen van secretaris en penningmeester, die hem van alle zaken op de hoogte dienen te houden. De voorzitter stelt in overleg met zijn medebestuurders tijdstip en agenda van de vergaderingen vast. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen. Hij verleent en ontneemt het woord, kan vergaderingen schorsen en een lid het verder bijwonen van een vergadering ontzeggen. Dit laatste alleen in overleg met het bestuur. De secretaris voert de correspondentie, is belast met het bijhouden van het archief, verzorgd de ledenlijst zorgt dat de penningmeester tijdig van mutaties op de hoogte wordt gesteld. Hij is verder belast met het tijdig convoceren der vergaderingen en andere bijeenkomsten en het uitbrengen van een jaarverslag. Hij tekent alle bescheiden die rechten of verplichtingen van de vereniging jegens derden betreffen. Hij stelt van de vergadering notulen op. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen en is daarvoor aansprakelijk jegens de vereniging. Hij doet betalingen tegen een deugdelijke kwijting. Hij stelt een duidelijk verslag op van ontvangsten en uitgaven betreffende het lopende boekjaar, ter behandeling op de algemene jaarvergadering. Ter behandeling op laatstgenoemde vergadering dient hij tevens een begroting in. Hij geeft alle gewenste inlichtingen en inzage van alle boeken en bescheiden aan de overige bestuursleden. Hij tekent alle bescheiden, die rechten of verplichtingen van de vereniging tegen derden betreffen. De ringcommissaris draagt zorg voor een nauwkeurige en tijdige afwikkeling van de door leden aan hem opgegeven ringbestellingen.
15. Kascommissie
Er wordt uit en door de leden een kascommissie gekozen voor het nazien van de boeken en bescheiden van de penningmeester. Deze commissie brengt op de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Ook tussentijdse controle kan worden gehouden. De penningmeester moet hiervan tenminste 10 dagen tevoren in kennis worden gesteld. Elk jaar treedt een van de kascommissieleden af, en wordt er een nieuw lid gekozen. Kandidaten voor deze functie moeten lid van de vereniging zijn, niet zijnde bestuursleden. Tussentijdse vacatures kunnen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden aangevuld.
16. Vergaderingen.
De vergaderingen worden onderscheiden in;
Algemene ledenvergaderingen.
Algemene jaarvergaderingen.
Bestuursvergaderingen.
17. Wanneer drie leden van het bestuur van mening zijn dat een bestuursvergadering gehouden moet worden, geven zij daarvan schriftelijk of mondeling kennis aan de voorzitter, met de vermelding van de punten waarvan behandeling gewenst wordt. De voorzitter zal alsdan verplicht zijn binnen 2 weken een bestuursvergadering te beleggen.
18. Uitgezonderd de specifieke vakantiemaanden zal eenmaal per maand een ledenvergadering worden gehouden.
19. De algemene jaarvergadering wordt elk jaar in de maand februari gehouden.
Op de agenda van de jaarvergadering moeten de volgende punten voorkomen:
Jaarverslag secretaris.
Rekening en verantwoording van de penningmeester.
Verslag kascommissie.
Verslag ringcommissaris.
Beleid bestuur.
Vaststelling begroting.
Bestuursverkiezing.
20. Voorstellen van de leden, hetzij voor een algemene jaarvergadering hetzij voor een algemene ledenvergadering moeten minimaal 14 dagen tevoren schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
21. Een buitengewone algemene ledenvergadering kan slechts worden gehouden wanneer daartoe naar de mening van het bestuur zeer ernstige aanleiding bestaat. Voorts op verzoek van tenminste een derde deel van het aantal leden. Zo’n verzoek dient met redenen omkleed te zijn de punten aan te geven waarvan behandeling wordt verlangd. Het bestuur is gehouden binnen dertig dagen na ontvangst van zulk een verzoek deze buitengewone ledenvergadering uit te schrijven onder vermelding van plaats en tijd waarop deze vergadering gehouden zal worden.
22. Stemmingen.
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij stemmingen over personen of zaken is een absolute meerderheid van het geldig aantal uitgebrachte stemmen vereist, tenzij in de statuten of in dit reglement een andere meerderheid is voorgeschreven. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wanneer bij stemming over personen geen absolute meerderheid wordt verkregen heeft er een tweede stemming plaats. Bij wederom staken van stemmen beslist het lot. Bij afwezigheid van meer dan ¾ van het aantal leden op een vergadering kunnen geen geldige besluiten worden genomen. In de daar opvolgende vergadering wordt het voorstel dan weer in stemming gebracht. Ongeacht het aantal aanwezige leden kan dan een geldig besluit worden genomen.
23. Stemmen van onwaarde zijn;
Blanco stembriefjes.
Stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het aantal vacatures.
Ondergetekende stembriefjes.
Stembriefjes die onleesbaar zijn.
Stembriefjes waaruit, om welke reden ook, de wens van de stemmer onduidelijk blijkt.
24. Het stembureau op de algemene jaarvergadering wordt gevormd door tenminste twee door de voorzitter aan te wijzen leden. Het beslist over de geldigheid van de stemmen en maakt proces-verbaal op.
25. Ontbinding.
Als het besluit bedoeld in art. 21 van de statuten genomen is, wordt door de algemene ledenvergadering een commissie van liquidatie benoemd bestaande uit drie leden.
26. Tentoonstellingen.
De vanwege de vereniging te organiseren tentoonstellingen worden geregeld bij afzonderlijk reglement en elk jaar vastgesteld tijdens de septembervergadering. Het reglement voor de tentoonstelling wordt vastgesteld met inachtneming van de door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voorgeschreven bepalingen. Indien aangewezen wedstrijden worden gespeeld, zal elk jaar deze Eveneens op de septembervergadering worden vastgesteld, plaatsen en datum. Als Algemeen Kampioen zal die vogel worden aangewezen welke het hoogste aantal punten heeft behaald. Bij meerdere kampioenen met een gelijk aantal punten zal de algemeen kampioen wisselend worden toegekend bij de kanaries, kromsnavels en overige vogels. Indien nodig gebeurt dit door loting. Het bondskruis zal jaarlijks wisselend worden toegekend aan kanaries, kromsnavels en overige vogels. Een en ander mag niet in strijd zijn met de bepalingen van het tentoonstellingsreglement en de bepalingen in de reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
27. Slotbepalingen.
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht door de algemene ledenvergadering met tenminste 2/3 der geldige stemmen.
28. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin twijfel bestaat omtrent de toepassing van dit reglement, beslist het bestuur onder verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu